Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 

STATUTEN VAN ZEILVEREENIGING "DE ONDERLINGE"

met zetel te Zaandam, Gemeente Zaanstad, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 7 maart 2022 voor Mr Hendrik Jan Jacobs, notaris te Zaanstad.

ONDERVERDELING ARTIKELEN VERENIGING

 1. Naam en zetel
 2. Doel
 3. Middelen
 4. Leden
 5. Ereleden, leden van verdienste, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers
 6. Toelating
 7. Einde lidmaatschap
 8. Schorsing
 9. Rechten en plichten van de leden
 10. Einde van rechten en verplichtingen van leden
 11. Jaarlijkse bijdrage en andere geldmiddelen
 12. Bestuur
 13. Einde bestuurslidmaatschap, periodiek bestuurslidmaatschap, schorsing
 14. Bestuursfuncties, besluitvorming
 15. Bestuurstaak
 16. Vertegenwoordiging
 17. Boekjaar, financiële controle, rekening en verantwoording
 18. Algemene vergadering
 19. Toegang, stemrecht.
 20. Voorzitterschap, notulen
 21. Besluitvorming algemene vergadering
 22. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding
 23. Huishoudelijk reglement
 24. Reglement gebruik registergoederen
 25. Onvoorziene omstandigheden
 26. Slotbepaling

Naam en zetel

Artikel 1.

 1. De naam van de vereniging is: Zeilvereeniging 'De Onderlinge'.
 2. De vereniging heeft haar zetel te Zaandam, Gemeente Zaanstad.

Doel

Artikel 2.

 1. Het doel van de vereniging is de beoefening en de bevordering van de watersport in het algemeen en de beoefening en de bevordering van de zeilsport in het bijzonder.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het organiseren van wedstrijden en tochten;
  2. het aanbrengen en in standhouden van de nodige accommodatie;
  3. het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven, alsmede het deelnemen in of samenwerken met andere rechtspersonen;
  4. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen;

en voorts alle overige activiteiten die tot het bereiken van het doel dienstig of bevorderlijk kunnen zijn.

Middelen

Artikel 3.

Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door contributies of andere geldelijke bijdragen van de leden, een en ander zoals nader omschreven in artikel 11, subsidies, giften en donaties, erfstellingen, legaten en andere baten.

Leden

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt of gedurende de duur van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd zullen bereiken, en die zich aan het doel van de vereniging conformeren.
 2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, jeugdleden en begunstigers, zoals omschreven in de artikelen 5 en 6, zijn opgenomen.
  Ieder(e) lid, jeugdlid en begunstiger is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vereniging bekend is.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.

Ereleden, leden van verdienste, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers

Artikel 5

 1. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten personen die niet voldoen aan het in artikel 4 bepaalde.
 3. Jeugdleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, en bij de aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, of de achttienjarige leeftijd gedurende het verenigingsjaar niet zullen bereiken.
 4. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 5. Buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 6. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid respectievelijk leden, worden daaronder verstaan buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

Toelating

Artikel 6.

 1. Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk of via het lidmaatschapsformulier via de website op bij de secretaris.
 2. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
  De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
  Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan deze binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering.
  Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
  Ter zake van het beroep wordt op de eerstvolgende algemene vergadering uitspraak gedaan.
 3. De algemene vergadering stelt een reglement vast waarin de procedure met betrekking tot de toelating als (buitengewoon) lid, jeugdlid of begunstiger van de vereniging wordt vastgelegd.
 4. Bij haar beslissing omtrent de toelating kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 15 lid 4 7.
 5. Indien en zodra het lid is toegelaten tot de vereniging is hij gehouden een entreegeld te betalen zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

Einde lidmaatschap

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door opzegging door het lid;
  2. door opzegging door de vereniging;
  3. door overlijden van het lid; en
  4. door ontzetting.
 2.  
  1. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden aan de secretaris of door het invullen van het opzegformulier via de website.
  2. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
  3. In afwijking van het onder 2.2 bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of meegedeeld, alsook wanneer redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
   Een lid heeft de in de vorige zin genoemde bevoegdheid niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
 3.  
  1. Opzegging door de vereniging kan slechts geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door of krachtens deze statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  2. Opzegging geschiedt bij besluit door het bestuur middels een aangetekende brief.
  3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap staat binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering.
   Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt beslist bij te wonen en daar het woord te voeren.
   Hij heeft daarin geen stemrecht.
 4.  
  1. Ontzetting kan slechts geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of, de leden bindende, besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Ontzetting geschiedt bij besluit door de algemene vergadering.
   De betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.
  3. Het hiervoor in lid 3 onder 4.2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd en het lid als dusdanig nog het hele jaar lid.
  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot afwijking van het in de vorige zin bepaalde op billijkheidsgronden.

Schorsing

Artikel 8.

 1. Het bestuur is bevoegd een lid voor een periode van maximaal drie maanden te schorsen in de gevallen genoemd hiervoor in artikel 7 lid 4 onder a., die echter niet van een zodanig gewicht zijn dat zij een ontzetting rechtvaardigen.
 2. Het bepaalde in artikel 7 lid 4.1 is van overeenkomstige toepassing.

Rechten en plichten van de leden

Artikel 9.

 1. Behalve de overige rechten die aan leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben buitengewone leden en jeugdleden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen.
 2. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de ereleden, leden van verdienste, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken.
  Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig al bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
 3. De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
  Rechten in naam van de leden kunnen te allen tijde worden aangegaan.
 4. De leden hebben voorts de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de statuten en reglementen van de vereniging en de daaruit voortvloeiende besluiten.

Einde van rechten en verplichtingen van leden

 Artikel 10.

De rechten en verplichtingen van leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage, waaronder tevens begrepen stallings- en overige vergoedingen als hierna in artikel 11 lid 3 omschreven, over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5.

Jaarlijkse bijdrage en andere geldmiddelen

Artikel 11.

 1. Leden, welke overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, tot de vereniging worden toegelaten, zijn gehouden tot het betalen van entreegeld.
  De hoogte van en de voorwaarden omtrent het entreegeld worden door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. De leden, ereleden, leden van verdienste, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die bestaat uit een contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld, vermeerderd met het door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond vastgestelde en aan haar af te dragen bedrag.
  Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Naast de in lid 2 genoemde jaarlijkse bijdrage kunnen de leden eveneens gehouden zijn tot het betalen van vergoedingen voor het gebruik van haven, terreinen en opstallen op de terreinen van of in gebruik door de vereniging (de 'stallingsvergoedingen') en overige vergoedingen (de 'overige vergoedingen').
  De stallingsvergoedingen worden door de algemene vergadering vastgesteld.
  De overige vergoedingen worden door het bestuur vastgesteld.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage zoals hiervoor in lid 1, 2 en 3 omschreven te verlenen.
 5. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

Bestuur

Artikel 12.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste vijf bestuurders.
 2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden.
  Indien in het bestuur één of meer vacatures bestaan, blijft het bestuur een bevoegd orgaan vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
 3. De bestuurders worden benoemd, behoudens het bepaalde in lid 4, uit een bindende voordracht voor elke vacature op te maken door het bestuur, zulks overeenkomstig het bepaalde in de wet.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit genomen in een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een stem, vertegenwoordigd is, zodat de algemene vergadering vrij is in haar benoeming.
 5. Maakt het bestuur geen of niet tijdig gebruik van hun recht een bindende voordracht op te maken, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek bestuurslidmaatschap, schorsing

Artikel 13.

 1. Bestuurders kunnen als zodanig te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door bestuur op te maken rooster van aftreden.
  Volgens dit rooster zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet tegelijkertijd aftredend.
  Een bestuurslid is na afloop van de periode van drie jaar onmiddellijk herbenoembaar.
  Een bestuurder die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
  • door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;
  • door bedanken;
  • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 7;
  • door onder curatelestelling;
  • door ontslag door de rechtbank.

Bestuursfuncties, besluitvorming

Artikel 14.

 1. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

 1. In geval van faillissement van een rechtspersoon is iedere bestuurder tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 
 2. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 
 1. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering aangewezen.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
  Het bestuur kan ook een plaatsvervangend voorzitter, secretaris of penningmeester benoemen.
  De functies van secretaris en penningmeester kunnen tijdelijk door één persoon worden bekleed.
 3. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon.
  De notulen worden door het bestuur vastgesteld.
  Hiervan blijkt door de ondertekening door de voorzitter en de notulist.
 4. Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
 5. Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een medebestuurder door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
 6. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen, met dien verstande dat, ingeval van stemming over personen, de stemming schriftelijk is indien één van de aanwezigen dit verlangt.
 7. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
 8. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 9. Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bestuurstaak

Artikel 15.

 1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  2. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  3. het deelnemen in of samenwerken met andere rechtspersonen, alsmede verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid;
 1. op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 1. Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp. 
 2. Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid. 
 1. Een bestuurder mag niet meer stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen. 
 1. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur uit de leden worden benoemd.
  De werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van een door het bestuur ingestelde commissie worden vastgelegd in een commissiereglement.
  Een commissiereglement wordt vastgesteld door het bestuur in overleg met de betreffende commissie.
  Een commissiereglement of een wijziging daarvan wordt van kracht onmiddellijk na publicatie in het cluborgaan van de vereniging, genaamd: 'Met volle zeilen', of zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Vertegenwoordiging

Artikel 16.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zo ver uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder in ieder geval de voorzitter of de secretaris of de penningmeester.
 3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid in lid 1 en 2 geregeld geldt tevens met betrekking tot het aangaan van overeenkomsten als in lid 2 van artikel 15 omschreven.

Boekjaar, financiële controle, rekening en verantwoording

Artikel 17.

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en op papier gesteld (de 'jaarstukken'), zulks ter goedkeuring van de algemene vergadering.
  De jaarstukken worden ondertekend door alle bestuurders.
  Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  De kascommissie onderzoekt de jaarstukken, krijgt inzage in de boeken van de vereniging en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
 6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de vereniging.
  Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag als bedoeld in lid 3 ter inzage voor de leden.
  De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
  Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2, 3 en 7 tien jaren te bewaren.
 9. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan décharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering mededelingen zijn gedaan.

Algemene vergadering

Artikel 18.

 1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan andere organen of commissies zijn opgedragen.
 2. Ieder jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering van de algemene vergadering gehouden, waarin, tenzij de termijn als bedoeld in artikel 17 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd, onder meer aan de orde wordt gesteld:
  1. de behandeling van het jaarverslag;
  2. de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
  3. jaarlijkse benoeming van een kascommissie, als bedoeld in artikel 17 lid 4, voor het lopende boekjaar;
  4. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
  5. décharge van de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.

Indien de termijn bedoeld in artikel 17 is verlengd, worden de in de vorige zin genoemde onderwerpen aan de orde gesteld in een vergadering, te houden uiterlijk één maand na het verstrijken van die termijn.
Niet later dan één maand voorafgaand aan een nieuw boekjaar, wordt een ledenvergadering gehouden waarin de door het bestuur opgemaakte begroting voor het komende boekjaar wordt behandeld.

 1. Indien aan de algemene vergadering een accountantsverklaring, waaruit blijkt van de getrouwheid van de jaarstukken, wordt overlegd, vervallen de hiervoor in lid 2.3 en 2.4 genoemde agendapunten.
 2. Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of leden tezamen vertegenwoordigende een/tiende gedeelte van de stemmen die door alle leden kunnen worden uitgebracht daarom schriftelijk verzoeken.
  In dat geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na het indienen van het verzoek.
  Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek een vergadering oproept, zijn de verzoekers daartoe zelf bevoegd.
 3. De oproeping van de personen als bedoeld in artikel 19 lid 1 geschiedt door of vanwege het bestuur door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
  De oproepingsbrieven vermelden dag, plaats en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen, onverminderd het bepaalde in artikel 22.
  De oproepingsbrieven worden verzonden (op een door het bestuur te bepalen wijze van tekstoverdracht) aan de adressen vermeld in het ledenregister als bedoeld in artikel 4.
  Wanneer één of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal zulks geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de vergadering van de algemene vergadering en de daarin te nemen besluiten.
  Naast het hiervoor bepaalde kunnen, indien het bepaalde in de derde volzin van het vorige lid van toepassing is, de verzoekers tevens zelf tot bijeenroeping overgaan bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad.
  De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen der notulen.

Toegang, stemrecht.

Artikel 19.

 1. Ieder lid, alsmede ieder erelid en lid van verdienste, is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 8 lid 1 juncto artikel 7 lid 4 hebben geschorste leden geen toegang.
  Als gevolmachtigden kunnen alleen optreden andere leden.
  Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.
  Over toelating van anderen tot de vergaderingen beslist de vergadering.
 2. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de leden (niet zijnde jeugdleden, buitengewone leden en begunstigers), ereleden en leden van verdiensten, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen.
 3. Ieder lid, erelid en lid van verdienste (hierna ook te noemen de 'stemgerechtigde') is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.
 4. Een stemgerechtigde kan het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
 5. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel

Voorzitterschap, notulen

Artikel 20.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
  Indien de voorzitter of diens plaatsvervanger niet aanwezig is, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
  Indien geen bestuurders aanwezig zijn, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Indien de vergadering is opgeroepen door de verzoekers als bedoeld in en overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, kunnen de verzoekers alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen der notulen.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 21.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend, zulks onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
  Blanco of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
  Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 5. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
  Bij staken van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
  Indien ook dan de stemmen staken beslist het lot, tenzij de voorzitter van de vergadering besluit om het agendapunt op een nieuwe vergadering te behandelen.
 6. Een vergadering, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan mits met algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding

Artikel 22.

 1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten van de vereniging te wijzigen, een juridische fusie of splitsing aan te gaan, of de vereniging te ontbinden.
  Voor wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de vereniging is vereist een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Zijn in een dergelijke vergadering niet drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan dient binnen vier weken een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, over het voorstel tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding geldige besluiten kan nemen, mits met ten minste drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen stemmen.
  Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat, en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 2. Tenminste vijf dagen vóór de vergadering moet een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, voor de leden ter inzage liggen op het adres van de vereniging tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
 3. Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
  Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.
 4. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
 5. De vereffening geschiedt door de algemene vergadering tenzij de algemene vergadering één of meer andere vereffenaars benoemt.
 6. Ingeval van ontbinding zal de algemene vergadering de bestemming van het overschot na vereffening van de vereniging vaststellen.
 7. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
 8. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
 9. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 23.

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met statuten.

Reglement gebruik registergoederen

Artikel 24.

 1. De algemene vergadering kan, indien de vereniging een haven, een eiland en of andere registergoederen bezit dan wel beheert bij reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen betreffende het bewuste registergoed waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het in lid 1 genoemde reglement dan wel reglementen mag dan wel mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met statuten.

Onvoorziene omstandigheden

Artikel 25.

In gevallen, waarin deze statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur.
Het bestuur is daarover verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.

Slotbepaling

Artikel 26.

Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond van toepassing.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Zaanstad, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben vervolgens eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!