Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 

Huishoudelijk reglement

 1. Leden
 2. Bijdragen
 3. Bestuur
 4. Wijziging in het huishoudelijk reglement
 5. Vlag en standaard
 6. Interpretatie
 7. Citeerartikel

Artikel 1

Leden

 1. Op voorstel van twee leden kan men zich als kandidaat aanmelden. Het definitieve lidmaatschap gaat één jaar na aanmelding in.
  Gedurende deze termijn vindt een ballotage plaats en heeft de kandidaat geen stemrecht.
 2. Bij de overgang van jeugdlid naar lid geldt geen ballotage.

Artikel 2

Bijdragen

 1. Voor de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen wordt de volgende indeling gemaakt: a. ereleden b. leden c. buitengewone leden d. jeugdleden e. begunstigers f. leden in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar g. partnerleden.
 2. Elk kandidaat-lid betaalt bij zijn aanmelding een entreegeld. Bij weigering van het lidmaatschap zal het entreegeld worden terugbetaald.
 3. De hoogte van de te betalen bedragen aan bijdragen en de overige, aan de vereniging te betalen bedragen, alsmede de daaraan verbonden voorwaarden voor de betaling, worden door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 3

Bestuur

Het bestuur is alleen gerechtigd tot het nemen van besluiten in een bestuursvergadering, indien meer dan de helft der bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

De voorzitter leidt de vergadering en roept het bestuur bijeen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt. De secretaris of een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon houdt de notulen van het behandelde in de vergaderingen. De secretaris is tevens belast met de correspondentie der vereniging en het bijhouden van het register der leden. In de algemene vergadering -de jaarvergadering- wordt door hem verslag uitgebracht van de toestand der vereniging.

De secretaris is bewaarder der archieven. Hij kan zich daartoe door een door het bestuur te benoemen persoon laten bijstaan.

De penningmeester is belast met het beheer der waarden en gelden der vereniging. Hij is terzake van dit beheer verantwoording schuldig aan het bestuur. Uitgaven mogen slechts door hem worden gedaan na akkoordbevinding door de voorzitter of de secretaris. Hij zorgt voor een geregelde boekhouding en geeft in de algemene vergadering -de jaarvergadering- rekening en verantwoording van de financiële toestand der vereniging over het afgelopen verenigingsjaar.

Het bestuur zorgt voor aanschaffing en het onderhoud van de bezittingen der vereniging. Wanneer drie bestuursleden een vergadering van het bestuur wenselijk achten, is de voorzitter gehouden daaraan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 15 dagen, te voldoen.

Artikel 4

Wijziging in het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Voorstellen tot wijziging in het huishoudelijk reglement moeten in de oproeping voor deze vergadering uitvoerig worden vermeld.

Artikel 5

Vlag en standaard

Alleen leden zijn gerechtigd de standaard te voeren en zij zijn verplicht deze in waardige staat te houden. De vlag is rechthoekig. De verhouding van hijs tot diepte bedraagt 2 : 3. De standaard is driehoekig met een verhouding 1 : 2 tussen hijs en diepte.

Bestuursleden voeren een rechthoekige vlag. De voorzitter en erevoorzitter hebben een rechthoekige vlag zonder verdere kentekenen. De vlag van de vice-voorzitter heeft één blauwe bal bij de hijs aan de bovenkant. De andere bestuursleden hebben twee blauwe ballen bij de hijszijde. De vlaggen van ereleden en leden van verdienste zijn aan het einde driehoekig ingesneden.

De omschrijving van vlag en standaard is als volgt: op een wit veld twee blauwe gelijkbenige, rechthoekige driehoeken, waarvan de rechte hoek naar beneden is gericht. Door de linker driehoek is in rood de letter Z verweven en door de rechter driehoek in rood de letter 0. De verhoudingen dienen ontleend te worden aan de volgende afbeelding. De kleuren rood en blauw zijn gelijk aan de kleuren rood en blauw van de Nederlandse vlag.

Artikel 6

Interpretatie

De uitleg van dit reglement is aan het bestuur voorbehouden.

Artikel 7

Citeerartikel

Dit reglement kan worden aangehaald als het Huishoudelijk Reglement van de Zeilvereeniging "De Onderlinge" en treedt in werking op 18 maart 2005.

 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!