Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 

Huishoudelijk reglement

Index

 1. Leden
 2. Bijdragen
 3. Bestuur
 4. Wijziging in het huishoudelijk reglement
 5. Gedragsregels
 6. Vlag en standaard
 7. Interpretatie
 8. Citeerartikel

Leden  

Artikel 1

 1. Bij aanmelding word je ingeschreven als aspirant-lid.
 2. Het definitieve lidmaatschap gaat één jaar na aanvangsdatum met goedkeuring van het bestuur in
 3. Bij de overgang van jeugdlid naar lid geldt geen aspirant periode.

Bijdragen

Artikel 2

 1. Voor de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen wordt de volgende indeling gemaakt:
  1. ereleden
  2. leden
  3. buitengewone leden
  4. jeugdleden
  5. begunstigers
  6. leden in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar
  7. partnerleden
 2. Elk aspirant lid betaalt bij zijn aanmelding een entreegeld. Bij weigering van het lidmaatschap zal het entreegeld worden terugbetaald.
 3. De hoogte van de te betalen bedragen aan bijdragen en de overige, aan de vereniging te betalen bedragen, alsmede de daaraan verbonden voorwaarden voor de betaling, worden door de algemene vergadering vastgesteld.

Bestuur

Artikel 3

 1. Nieuwe bestuursleden zullen bij aanvang van het bestuurslidmaatschap goed geïnformeerd worden omtrent:
  1. financiële toestand van de vereniging;
  2. taken en afspraken van en tussen bestuursleden;
  3. handelswijze van het bestuur zoals statuten en reglementen voorschrijven;
  4. diverse afgesloten verzekeringen met voldoende dekking zoals een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Het bestuur is alleen gerechtigd tot het nemen van besluiten in een bestuursvergadering, indien meer dan de helft der bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
 3. De voorzitter leidt de vergadering en roept het bestuur bijeen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt. De secretaris of een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon houdt de notulen van het behandelde in de vergaderingen. De secretaris is tevens belast met de correspondentie der vereniging en het bijhouden van het register der leden. In de algemene vergadering -de jaarvergadering- wordt door hem verslag uitgebracht van de toestand der vereniging.
 4. De secretaris is bewaarder der archieven. Hij kan zich daartoe door een door het bestuur te benoemen persoon laten bijstaan.
 5. De penningmeester is belast met het beheer der waarden en gelden der vereniging. Hij is ter zake van dit beheer verantwoording schuldig aan het bestuur. Uitgaven mogen slechts door hem worden gedaan na akkoordbevinding door de voorzitter of de secretaris. Hij zorgt voor een geregelde boekhouding en geeft in de algemene vergadering -de jaarvergadering- rekening en verantwoording van de financiële toestand der vereniging over het afgelopen verenigingsjaar.
 6. Het bestuur zorgt voor aanschaffing en het onderhoud van de bezittingen der vereniging. Wanneer drie bestuursleden een vergadering van het bestuur wenselijk achten, is de voorzitter gehouden daaraan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 15 dagen, te voldoen.

Wijziging in het huishoudelijk reglement

Artikel 4

 1. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
 2. Voorstellen tot wijziging in het huishoudelijk reglement moeten in de oproeping voor deze vergadering uitvoerig worden vermeld.

Gedragsregels

Artikel 5      

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Iedereen telt mee binnen onze watersportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik wijs zo nodig anderen op de afspraken die we in onze vereniging gemaakt hebben en opgenomen zijn in de statuten en/of huishoudelijk reglement en meldt dit zo nodig bij de commissievoorzitters of algemeen bestuur.
 • Ik behandel tijdens wedstrijden mijn tegenstanders met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden.
 • Ik behandel de officials/bestuursleden/wedstrijdcomité en trainers met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden.
 • Ik meld ongewenst gedrag bij vertrouwenscontactpersoon en/of bestuursleden.

Vlag en standaard

Artikel 6

 1. Alleen leden zijn gerechtigd de standaard te voeren en zij zijn verplicht deze in waardige staat te houden. De vlag is rechthoekig. De verhouding van hijs tot diepte bedraagt 2 : 3. De standaard is driehoekig met een verhouding 1 : 2 tussen hijs en diepte.
 2. Bestuursleden voeren een rechthoekige vlag.
 3. De voorzitter en erevoorzitter hebben een rechthoekige vlag zonder verdere kentekenen.
 4. De vlag van de vice-voorzitter heeft één blauwe bal bij de hijs aan de bovenkant.
 5. De overige bestuursleden hebben twee blauwe ballen bij de hijszijde.
 6. De vlaggen van ereleden en leden van verdienste zijn aan het einde driehoekig ingesneden.
 7. De omschrijving van vlag en standaard is als volgt: op een wit veld twee blauwe gelijkbenige, rechthoekige driehoeken, waarvan de rechte hoek naar beneden is gericht. Door de linker driehoek is in rood de letter Z verweven en door de rechter driehoek in rood de letter 0. De verhoudingen dienen ontleend te worden aan de volgende afbeelding. De kleuren rood en blauw zijn gelijk aan de kleuren rood en blauw van de Nederlandse vlag.

Interpretatie

Artikel 7

De uitleg van dit reglement is aan het bestuur voorbehouden.

Citeerartikel

Artikel 8

Dit reglement kan worden aangehaald als het Huishoudelijk Reglement van Zeilvereeniging "De Onderlinge" en treedt in werking op 11 december 2021.

 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!