Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 

Havenreglement

HAVENREGLEMENT

 

overeenkomstig artikel 24 lid 1 van de statuten

 

In het havenreglement zijn de stallingvoorwaarden en de gedragsregels vastgelegd die gelden bij het gebruik van de verenigingsaccommodatie. Het heeft ten doel alle leden (en anderen) duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten en het gebruik van de accommodatie te regelen. Comfort en veiligheid voor de gebruikers en zorg voor het milieu zijn hierbij uitgangspunten. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de stallingvoorwaarden en gedragsregels, zoals die zijn vastgelegd in dit reglement.

Index 

 1. Definities
 2. Doel jachthaven
 3. Aanwijzingen van havenmeester
 4. Aanvragen stalling
 5. Lig-/ stallingplaatsen
 6. Tarieven
 7. Passanten
 8. Wijze van betalen
 9. Werkzaamheden eigenaren en/of derden
 10. Overdracht eigendom en of beheer
 11. Gebruik hijs en of hefinstallatie
 12. Bediening hijs en of hefinstallatie
 13. Aansprakelijkheid Vereniging
 14. Verzekering vaartuig
 15. Verhaalschade en boetes
 16. Beslaglegging
 17. Afmeren
 18. Staat vaartuig
 19. Meer eigenaren of beheerders
 20. Openingstijden
 21. Diverse verboden
 22. Aflakdagen tijdens winterstalling
 23. Opvangen/opruimen vuil, bewaren van verf
 24. Veiligheid
 25. Stalling voertuigen
 26. Tewaterlating en staat van vaartuig
 27. Aanwezigheid bij in en uit waterhalen van vaartuig
 28. Duur van de zomer- en winterperiode
 29. Betreden vaartuigen
 30. Bijzondere gevallen
 31. Kennis van reglement
 32. Citeerartikel

Definities  

Artikel 1

 • onder Vereniging wordt verstaan Zeilvereeniging "De Onderlinge" te Zaandam, opgericht 11 maart 1932;
 • onder Bestuur wordt verstaan het bestuur van de Vereniging;
 • onder Jachthaven wordt verstaan de jachthaven en aanhorigheden, gelegen aan de Diederick Sonoyweg te Zaandam en bestaande uit haven met loodsen voor botenberging en clubhuis;
 • onder Vaartuigen als in dit Havenreglement bedoeld zijn uitsluitend bestemd voor recreatievaart in eigendom of beheer van leden van de Vereniging dan wel in eigendom of beheer van de Vereniging en niet de bedoeling hebbend, binnen of buiten de haven, voor commerciële doeleinden gebruikt te worden;
 • onder Jachthavencommissie wordt verstaan de commissie zoals die overeenkomstig artikel 15 lid 4 van de statuten van de Vereniging door het bestuur is ingesteld;
 • onder Havenmeester wordt verstaan degene die, met zijn instemming, door het bestuur is aangewezen om toezicht te houden op de jachthaven
 • onder Hijs en of hefinstallatie wordt verstaan alle kranen, heftruck, transportwagens, lieren en andere werktuigen in eigendom van de Vereniging, die als doel hebben schepen of onderdelen van schepen te kunnen hijsen, heffen of verplaatsen 

Doel jachthaven  

Artikel 2

De Vereniging houdt de jachthaven in stand met het doel het beschikbaar stellen van ligplaatsen voor vaartuigen. Het beschikbaar stellen van ligplaatsen kan geschieden in het water, op de wal of in de loods.

Aanwijzingen van havenmeester    

Artikel 3

Personen die zich bevinden op de jachthaven dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de havenmeester of diens plaatsvervanger. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot sancties, die het bestuur zal bepalen.

Aanvragen stalling  

Artikel 4

Leden die voor stalling in aanmerking wensen te komen, dienen dit verzoek online te doen d.m.v. het daartoe beschikbare formulier op de website (www.zvdeonderlinge.nl).  Na goedkeuring van de aanvraag zal er door de Jachthavencommissie een stallingplaats gereserveerd worden tot wederopzegging.

Lig-/ stallingplaatsen  

Artikel 5

 1. Ligplaatsen worden voor een zomer-, winter- of 4-wekenperiode ingedeeld, worden bepaald en beschikbaar gesteld door de jachthavencommissie. Zo mogelijk wordt bij het toewijzen van een concrete ligplaats rekening gehouden met specifieke wensen van de aanvrager.
 2. Bij elke gewenste wijziging ten aanzien van de toegewezen ligplaats of het vaartuig zal de eigenaar vooraf in overleg treden met de jachthavencommissie.

Tarieven  

Artikel 6

 1. Voor toegewezen ligplaatsen, al dan niet ingenomen, is een vergoeding verschuldigd, gebaseerd op tarieven per vierkante meter bootmaat.
 2. Wanneer de ligplaats korter dan 30 dagen voor aanvang stalling wordt opgezegd, zonder dat de plek opgevuld kan worden door derden, blijft 50% van het liggeld verschuldigd.
 3. Het aantal vierkante meter bootmaat wordt bepaald door de grootste breedte van het vaartuig te vermenigvuldigen met de grootste lengte daarvan, uitstekende delen zoals aanhangende bijboten daarbij inbegrepen.
 4. Deze tarieven worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 5. Het recht op de toegewezen lig- /stallingplaats vervalt bij wanbetaling. De verplichting tot betalen van het verschuldigde lig-/ stallingsgeld, over de overeengekomen periode, blijft echter van kracht

Passanten  

Artikel 7

Degenen die ligplaats in de jachthaven hebben toegewezen gekregen en daar gedurende een periode langer dan 4 dagen geen gebruik van maken, dienen hiervan mededeling te doen aan de havenmeester. Het is de havenmeester toegestaan tijdelijk niet bezette ligplaatsen te laten innemen door derden, waarvoor de volgende regels gelden:

 1. Aan leden van de Vereniging, die geen seizoenperiode huren, kan gedurende 7 dagen een kosteloze ligplaats te water worden toegewezen.
 2. Leden die lid zijn van een vereniging die aangesloten is bij het Watersportverbond kunnen gratis een ligplaats toegewezen krijgen, wanneer dit ook bij hun vereniging gebeurt.
 3. Derden die niet onder Artikel 7 1. of 2. vallen, betalen een tarief, gebaseerd op een prijs per strekkende meter per dag. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Wijze van betalen  

Artikel 8

Voor de verschuldigde liggelden zal een factuur worden uitgeschreven.

Werkzaamheden eigenaren en/of derden  

Artikel 9

 1. Voor het (laten) verrichten van werkzaamheden aan gestalde vaartuigen waardoor overige vaartuigen hinder kunnen ondervinden is toestemming vereist van de havenmeester of jachthavencommissie. De door de havenmeester of jachthavencommissie gestelde voorwaarden dienen strikt te worden opgevolgd.
 2. In de periode juni, juli en augustus is het niet toegestaan in de haven, op de wal of in één van de loodsen, (reguliere) onderhoud- of reparatiewerkzaamheden aan schepen te verrichten die hinderlijk kunnen zijn voor de overige schepen.

Overdracht eigendom of beheer  

Artikel 10

 1. Bij overdracht van het eigendom of beheer van een gestald vaartuig dient de havenmeester en/of Jachthavencommissie hiervan in kennis te worden gesteld.
 2. Door overdracht van het eigendom of beheer vervalt het recht op stalling voor het vaartuig. Indien praktisch uitvoerbaar dient het vaartuig dan binnen 7*24 uur te worden verwijderd.
 3. Bij overdracht van het eigendom of het beheer aan een lid kan worden besloten een ligplaats toe te wijzen.
 4. De oorspronkelijke eigenaar/beheerder van het verkochte vaartuig kan de eerder beschikbaar gestelde ligplaats opnieuw beschikbaar gesteld krijgen wanneer deze een ander vaartuig in eigendom of beheer heeft gekregen van ongeveer dezelfde afmetingen. Deze beschikbaarstelling geldt slechts voor het lopende seizoen. Eventuele overmaat bepaald overeenkomstig het gestelde in Artikel 7 van dit reglement wordt in rekening gebracht.

Gebruik hijs en of hefinstallatie  

Artikel 11

 1. Leden kunnen met een gecertificeerd persoon(en) gebruik maken van de in de jachthaven aanwezige hijs en of hefinstallatie, tegen de hiervoor geldende tarieven.
 2. In bijzondere omstandigheden kan de havenmeester gebruik maken van de hijs en of hefinstallatie, indien gecertificeerd, of een gecertificeerd persoon(en) aanroepen.

Bediening hijs en of hefinstallatie  

Artikel 12

Het bedienen van de hijs en of hefinstallatie geschiedt uitsluitend door hiervoor gecertificeerde personen die hiervoor zijn aangewezen door de jachthavencommissie.

Aansprakelijkheid Vereniging  

Artikel 13

Gebruikers en bezoekers van de jachthaven vrijwaren de Vereniging, het bestuur en haar vertegenwoordigers tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, die mochten ontstaan uit het gebruik van de jachthaven of bij het verlenen van diensten door de vereniging, het bestuur of haar vertegenwoordigers in welke vorm dan ook.

Verzekering vaartuig  

Artikel 14

Eigenaren/beheerders van vaartuigen, die gebruik maken van de jachthaven en haar faciliteiten zijn gehouden een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor een vaartuig te hebben afgesloten met een minimale dekking van Euro 1.000.000. Een verzoek om voor toewijzing van stalling in aanmerking te komen wordt alleen dan in behandeling genomen, indien hierbij de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer wordt opgegeven.

Verhaal schade en boetes  

Artikel 15

 1. Schade, toegebracht aan eigendommen van de Vereniging wordt op de veroorzaker verhaald.
 2. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder.
 3. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

Beslaglegging  

Artikel 16

Bij het niet voldoen van de betalingsverplichtingen aan de Vereniging, zal de Vereniging het recht verkrijgen om beslag te doen leggen op de in de jachthaven en zo nodig daarbuiten aanwezige eigendommen van de schuldenaar. Daarnaast worden ook de kosten, gemaakt om de verschuldigde bedragen te innen, verhaald op de schuldenaar/debiteur.

Afmeren  

Artikel 17

 1. De eigenaar/beheerder van een in de jachthaven gestald vaartuig is verplicht zijn vaartuig deugdelijk af te meren, binnen de afmetingen van de beschikbaar gestelde boxmaat, uitstekende delen zoals aanhangende bijboten daarbij inbegrepen, zulks ter beoordeling van de havenmeester.
 2. Bij nalatigheid of in gebreke blijven is de havenmeester bevoegd voor rekening van de beheerder zonder diens voorkennis in de tekortkomingen te voorzien.

Staat vaartuig  

Artikel 18

Een in de jachthaven gestald vaartuig dient in goede staat te zijn, zulks ter beoordeling van de havenmeester en/of jachthavencommissie.

Meer eigenaren of beheerders  

Artikel 19

 1. Behoort een vaartuig aan meer eigenaren of beheerders toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren en beheerders één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de Vereniging.
 2. Ieder der mede-eigenaren en beheerders is hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen, waartoe de gezamenlijke eigenaren en beheerders tegenover de Vereniging verplicht zijn.
 3. Alle eigenaren en beheerders dienen bekend te zijn bij de havenmeester.

Openingstijden  

Artikel 20

De bij de jachthaven behorende loodsen zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 22.00 uur. De toegang tot de haven is via een toegangssysteem ook buiten deze uren toegankelijk.

Diverse verboden  

Artikel 21

Het is op de jachthaven niet toegestaan:

 • overmatige hinder of overlast ten aanzien van derden of diens eigendommen te veroorzaken;
 • onderdelen of uitrustingsstukken van vaartuigen op de steigers of in de loodsen te laten liggen;
 • het water op de steigers te gebruiken voor een ander doel dan het dienen als drinkwater;
 • in de haven en in de onmiddellijke omgeving daarvan snel te varen;
 • geluidshinder in welke vorm dan ook te veroorzaken;
 • stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstof, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor huishoudelijk afval en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen;
 • (afval)stoffen elders te deponeren of af te geven dan op daarvoor bestemde plaats(en) in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede, milieuverantwoorde afvoer van deze stoffen;
 • honden los te laten lopen op steigers en in loodsen;
 • te fietsen op steigers of in loodsen;
 • toegangswegen naar haven, steigers of loodsen te blokkeren;
 • elektrische verbindingen in stand te houden naar een onbemand vaartuig na het verlaten van de jachthaven zonder toestemming van de havenmeester;
 • roterende slijpschijven en borstels te gebruiken of laswerken uit te voeren zonder toestemming van de havenmeester;
 • in het algemeen werkzaamheden uit te voeren op een zodanige wijze dat hierdoor overlast aan derden of verontreiniging van de jachthaven of de omgeving daarvan ontstaat;
 • gebruik te maken van elektrische apparatuur en verbindingen die niet voldoen aan de NEN 1010-norm; Daarnaast is het in de loodsen en bij op de wal gestalde vaartuigen verboden;
 • open vuur en open verlichting te gebruiken;
 • licht ontvlambare stoffen zoals benzine en gastanks in de vaartuigen te bewaren;
 • motoren te laten draaien;
 • gebruik te maken van kook en verwarmingsapparatuur;
 • verf af te branden;
 • herstelwerkzaamheden aan motoren te verrichten, wanneer deze motoren zich buiten het vaartuig bevinden;
 • in de loodsen en andere binnenruimtes te roken.

Aflakdagen tijdens winterstalling  

Artikel 22

 1. Het is niet toegestaan gedurende 28 dagen vóór de tewaterlating van de in de loodsen gestalde vaartuigen, werkzaamheden te verrichten die hinderlijk zijn bij het aflakken van vaartuigen (zoals droogschuren, vegen, verwijderen van dekkleden e.d.).
 2. Gedurende de zogenaamde 4 weken stallingperiode zijn deze werkzaamheden niet toegestaan gedurende 13 dagen voorafgaand aan de dag van de tewaterlating.

Opvangen/opruimen vuil, bewaren van verf  

Artikel 23

 1. De gebruikers van de jachthaven zijn verplicht het door hen veroorzaakte stof en vuil aan het eind van elke dag op te ruimen en het te deponeren in de daarvoor bij de loodsen geplaatste container.
 2. De gebruikers van de jachthaven zijn verplicht gebruik te maken van kleden om het afschraapsel van het vaartuig op te vangen en deugdelijk af te voeren.
 3. Voor het gebruiken en bewaren van verf en aan verf verwante artikelen is het gebruik van een vloeistofdichte bak verplicht. Verfwaren mogen niet op de grond bewaard worden.

Veiligheid  

Artikel 24

Degenen, die gebruik maken van de stalling, zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de grootst mogelijke veiligheid in acht genomen wordt.

Stalling voertuigen  

Artikel 25

Auto's, bromfietsen en fietsen van personen, die van de jachthaven gebruik maken dan wel bezoeken, kunnen worden gestald op de daartoe aangegeven plaatsen. De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van gestalde voertuigen.

Tewaterlating en staat van vaartuig  

Artikel 26

De gestalde vaartuigen dienen vóór de aangegeven dag van tewaterlating in een zodanige staat te zijn, dat te water laten mogelijk is. Masten moeten uiterlijk 7 dagen na tewaterlating zijn gemonteerd op het vaartuig

Aanwezigheid bij in en uit het water halen van een vaartuig  

Artikel 27

De eigenaar/beheerder dient bij het hijsen, het op de plaats brengen en te water laten van zijn vaartuig aanwezig en behulpzaam te zijn. De datum hiervan wordt tijdig bekend gemaakt. Bij een afwijkende datum is de jachthavencommissie gerechtigd het vaartuig te hijsen, op de plaats te brengen en te water te laten buiten de aanwezigheid van de eigenaar/beheerder. Dit ontheft de eigenaar/beheerder niet van de verplichting op de officiële datum van berging/tewaterlating aanwezig en behulpzaam te zijn.

Duur van de Zomer- en winterperiode  

Artikel 28

 1. De administratieve duur zomerstalling is van 15 april tot 15 oktober
 2. De administratieve duur winterstalling is van 15 oktober tot 15 april. De berging/tewaterlating vangt aan binnen één week voor, op of na de administratieve datum. De PRAKTISCHE datum, de werkelijke berging of tewaterlating, zal 2 maanden voor de administratieve datum via een circulair en op de website bekend gemaakt worden. Indien het gestalde vaartuig voor zowel de zomerstalling als de winterstalling niet in staat is om op de einddatum de stalling te verlaten, zal de eigenaar in overleg treden met de jachthavencommissie. Indien mogelijk zal een tijdelijke oplossing worden aangeboden. De jachthavencommissie is gerechtigd om voor de extra periode een factuur te sturen.
 3. Gedurende 14 dagen voor de praktische winterperiode datum worden er geen kosten gerekend voor in de haven aankomende vaartuigen die de winterberging ingaan
 4. Eigenaren die met een vaartuig van de zomerstalling gebruik hebben gemaakt en de winterstalling het vaartuig elders hebben ondergebracht dienen het vaartuig 14 dagen na de eerste dag van de administratieve duur verwijderd te hebben uit de haven.
 5. Eigenaren die met een vaartuig van de winterstalling gebruik hebben gemaakt en de zomerstalling het vaartuig elders hebben ondergebracht dienen het vaartuig 14 dagen na de eerste dag van de administratieve duur verwijderd te hebben uit de haven.
 6. Gedurende 14 dagen na de praktische datum voor zowel zomer als winterstalling worden er geen kosten berekend voor vertrekkende vaartuigen die tijdelijk in de haven liggen en hun opvolgende stalling elders hebben
 7. De in artikel 28 lid 3, 4, 5 en 6 genoemde termijnen komen niet ten laste van de zogenoemde kosteloze ligperiode van 7 dagen genoemd in artikel 7 lid 1

Betreden vaartuigen  

Artikel 29

De havenmeester en de leden van de jachthavencommissie zijn gerechtigd de vaartuigen op de jachthaven te betreden teneinde de naleving van het havenreglement te controleren of uit te voeren.

Bijzondere gevallen  

Artikel 30

 1. In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de jachthavencommissie.
 2. Bij urgente zaken waarbij overleg niet mogelijk is, beslist de havenmeester.
 3. Beroep bij het bestuur tegen de(ze) beslissing(en) in artikel 30 lid1 en 2 is mogelijk. De beslissing van het bestuur is dan bindend.

Kennis van reglement  

Artikel 31

Iedere gebruiker van de jachthaven dient op de hoogte te zijn van het havenreglement. Het havenreglement ligt ter inzage in het clubhuis "De Taekelingh". Het havenreglement kan bovendien worden ingezien op de website van de Vereniging, www.zvdeonderlinge.nl.

Citeerartikel  

Artikel 32

Dit reglement kan aangehaald worden als Havenreglement van ZeilVereeniging "De Onderlinge" en treedt in werking op 11 december 2021

 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!