Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 

"ZEILVEREENIGING DE ONDERLINGE"

Eilandreglement

overeenkomstig artikel 24 lid 1 van de statuten

In het eilandreglement zijn de afmeervoorwaarden en de gedragsregels vastgelegd die gelden bij het gebruik van de verenigingsaccommodatie. Het heeft ten doel alle leden, passanten (en andere bezoekers) duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten en het gebruik van de accommodatie te regelen. Comfort en veiligheid voor de gebruikers en zorg voor het milieu zijn hierbij uitgangspunten. Ieder lid (en andere bezoekers) dient op de hoogte te zijn van de afmeervoorwaarden en gedragsregels, zoals die zijn vastgelegd in dit reglement.

Index

 1. Definities
 2. Afmeren
 3. Aanwijzing van eilandbeheerder
 4. Tarieven
 5. Snel-varen
 6. Jeugdboten
 7. Surfplanken
 8. Recreëren en Kamperen
 9. Kampvuur
 10. Barbecueën
 11. Huisdieren
 12. Geluidshinder
 13. Aansprakelijkheid vereniging
 14. Verzekering vaartuigen
 15. Verhaal schade en boetes
 16. Zeillessen en Zeilkamp
 17. Zwemstrandje
 18. Voetbalveld
 19. Gebruik van speeltoestellen
 20. Flora en Fauna
 21. Diversen verboden
 22. Wangedrag
 23. Noodhulp
 24. Aanmelden
 25. Bijzondere gevallen
 26. Kennis van reglement
 27. Citeerartikel

Definities

Artikel 1

 • onder Vereniging wordt verstaan Zeilvereeniging "De Onderlinge" te Zaandam, opgericht 11 maart 1932;
 • onder Bestuur wordt verstaan het bestuur van de Vereniging;
 • onder Eiland wordt verstaan het eiland en aanhorigheden, gelegen in het Alkmaarder– Uitgeestermeer en Binnen Crommenije te Uitgeest;
 • onder Vaartuigen als in dit Eilandreglement bedoeld zijn uitsluitend bestemd voor recreatievaart in eigendom of beheer van leden van de Vereniging dan wel in eigendom of beheer van passanten en niet de bedoeling hebbend voor commerciële doeleinden gebruikt te worden;
 • onder AlkmaarderMeerCommissie wordt verstaan de commissie zoals die overeenkomstig artikel 15 lid 4 van de statuten van de Vereniging door het bestuur is ingesteld;
 • onder Eilandbeheerder(s) wordt verstaan degene die, met zijn instemming, door de AlkmaarderMeerCommissie is aangewezen om toezicht te houden op het eiland;
 • onder Speeltoestel worden alle speeltoestellen verstaan in eigendom van de Vereniging voor zowel water als eiland.
 • onder Tent wordt verstaan een opstal van zeildoek en geraamte om als beschutting te dienen.

Afmeren

Artikel 2

 1. De maximale toegestane bootlengte bedraagt 15 meter.
 2. Bij het afmeren neem je niet meer ruimte in beslag dan noodzakelijk.
 3. Bij ruimtegebrek dienen leden en gasten volgbootjes langszij te nemen, indien mogelijk boten te verhalen en mocht dat niet genoeg ruimte geven; af te meren met kop/spiegel tegen de wal of minimaal met 2 schepen naast elkaar.
 4. Het is niet toegestaan om plekken te reserveren of schepen onbeheerd aan het eiland achter te laten.

Aanwijzingen van eilandbeheerder

Artikel 3 

Personen die zich op het eiland bevinden of hier zijn aangemeerd dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de eilandbeheerder.

 

Tarieven

Artikel 4

Deze worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene leden vergadering

Snel-varen

Artikel 5

 1. Het is verboden om in de kom en rondom de steigers van ons eiland snel te varen! Dit geldt ook voor het Alkmaarder- Uitgeestermeer en de Buiten Crommenije! Vaar zo rustig mogelijk bij het aanvaren als het verlaten van je ligplaats om zo eventuele golfslag tot nihil te reduceren.
 2. Hou bij het afmeren rekening met elkaar en toon begrip.
 3. Snel-varen is met een vergunning en dag-ticket alleen toegestaan in het snel-vaargebied: De Deilings

Jeugdboten

Artikel 6

 1. De jeugdboten van leden dienen af te meren bij het vlot voor de jeugd en niet in gebruik zijnde bootjes moeten verplaatst worden naar de jollenbeun op het voetbalveld.
 2. Alleen boten voorzien van achternaam van de eigenaar mogen tijdens het zomerseizoen, voor eigen risico, op de jollenbeun achterblijven.
 3. Er mogen geen boten worden vastgeketend aan het vlot!
 4. De zeilen, roertjes, zwaardjes, masten en andere kleine toebehoren kunnen worden opgeborgen in de zeilen loods, duidelijk voorzien van de achternaam van de eigenaar. Dit alles voor eigen risico.
 5. Tijdens het winterseizoen is het niet toegestaan jeugdboten op het eiland te stallen. Onbekende spullen worden na 2 seizoenen verwijderd of aan de vereniging gedoneerd.
 6. De sleutel van de zeilen loods circuleert onder de ouders van jeugdzeilers of de AlkmaarderMeerCommisie.

Surfplanken

Artikel 7

 1. Surfplanken die niet in gebruik zijn dienen uit het water verwijdert te worden.
 2. De surfplanken en masten kunnen tijdens het zomerseizoen, voor eigen risico en voorzien van achternaam, in het rek voor de surfplanken worden opgeslagen.
 3. Tijdens het winterseizoen is het niet toegestaan surfplanken op het eiland te stallen.

Recreëren en Kamperen

Artikel 8

 1. Het is niet toegestaan om met stoeltjes op de steigers en het looppad van de Grasdam te recreëren.
 2. Het kleine veldje naast het volleybalnet is bestemd voor kamperen door de jonge kinderen waardoor de ouders/verzorgers makkelijker toezicht op de kinderen kunnen houden.
 3. De 2 grote kampeervelden zijn bestemd voor de overige kampeerders en na 4 dagen dient de tent verplaatst te worden om het gras te sparen.
 4. Kamperen is uitsluitend toegestaan voor leden, familieleden en gasten van leden na toestemming van de AlkmaarderMeerCommissie

Kampvuur

Artikel 9

 1. Een kampvuur is alleen toegestaan door of onder begeleiding van ouderen op de daarvoor bestemde plek aan begin van het 2e kampeerveld, in de vuurschaal.
 2. Bij of in de directe omgeving van de kampvuur-plek mogen geen tenten geplaatst worden.
 3. Gebruik van brandbare stoffen zoals benzine en dergelijke bij het kampvuur is ten strengste

Barbecueën

Artikel 10

 1. Houdt bij barbecueën rekening met je omgeving.
 2. Barbecueën is niet toegestaan op de steigers, op de grasdam of in de directe omgeving van schepen of kampeerders. Let hierbij op uit welke hoek de wind waait!
 3. Maak alleen gebruik van veilige barbecues en zorg ervoor dat er geen brandplekken in het gras ontstaan.
 4. Na gebruik wordt de plek weer schoon en netjes achter gelaten

Huisdieren

Artikel 11

 1. Het is niet toegestaan om je huisdieren vrij te laten rondlopen en dienen altijd aangelijnd te worden uitgelaten.
 2. Het bij je hebben van een schepje is verplicht om direct de uitwerpselen van het eiland te kunnen verwijderen.
 3. Het aangelijnd vastzetten wordt alleen aan de graskant in de kom gedoogd, mits er een korte lijn van max. 2 meter wordt gebruikt en het looppad vrij blijft.

Geluidshinder

Artikel 12

 1. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het rustig te zijn op steigers en op de wal.
 2. Zorg ervoor dat je gedurende je verblijf geen geluidshinder veroorzaakt met bijvoorbeeld radio, tv of bluetooth speaker.
 3. Het gebruik van Aggregaten is alleen toegestaan na toestemming van de AlkmaarderMeerCommissie.

Aansprakelijkheid vereniging

Artikel 13

Gebruikers en bezoekers van het eiland vrijwaren de Vereniging, het bestuur en haar vertegenwoordigers, tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, die mochten ontstaan uit het gebruik van het eiland of bij het verlenen van diensten door de vereniging.

Verzekering vaartuig

Artikel 14

Eigenaren/beheerders van vaartuigen, die gebruik maken van het eiland en haar faciliteiten zijn gehouden een verzekering wettelijke aansprakelijkheid voor het vaartuig te hebben afgesloten met een minimale dekking van Euro 1.000.000.

Verhaal schade en boetes

Artikel 15

Schade, toegebracht aan eigendommen van de Vereniging wordt op de veroorzaker verhaald. Leden en bezoekers die schade veroorzaken aan de steigers, eiland en/of het milieu, worden aansprakelijk gesteld. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

Zeillessen en Zeilkamp

Artikel 16

Tijdens het zomerseizoen op de zaterdagen zijn er zeillessen en wedstrijden voor de jeugd die dan veelvuldig gebruik maken van de “kom” wat begeleid wordt door de jeugdcommissie aangewezen instructeurs. Leden en bezoekers dienen er zorg voor te dragen dat deze zeillessen ongestoord kunnen plaatsvinden.

Zwemstrandje

Artikel 17

 1. Het zwemstrandje is aan de westkant van het eiland. Het water is er ondiep en meestal helder, het zwemmen gebeurt op eigen risico.
 2. Het afmeren van vaartuigen aan de zwemsteiger is verboden.

Voetbalveld

Artikel 18

Het voetbalveld mag uitsluitend gebruikt worden voor allerlei sporten en spellen.

Gebruik van speeltoestellen

Artikel 19

 1. Op het eiland staan een aantal speeltoestellen waar de kinderen gebruik van mogen maken. Op de trampoline hangt een gebruiksinstructie voor de veiligheid van de kinderen.
 2. Als ouder/verzorger ben je verantwoordelijk voor het gebruik van de speeltoestellenen en dien je erop toe te zien dat de instructies door de kinderen worden nageleefd!
 3. De vereniging zal er alles aan doen om de speeltoestellen goed te onderhouden en er mede op toezien dat deze worden gebruikt waarvoor ze ook bedoeld zijn maar kan niet aansprakelijk gesteld worden.

Flora en Fauna

Artikel 20

Op ons eiland tref je meerdere vogelsoorten, kikkers, salamanders, bijen, vlinders en andere kleine insecten. Soms komt er zelfs een vosje langs of wordt er een hermelijn gespot! Het is niet toegestaan om buiten de paden te komen. Respecteer de rust en het natuurlijke groen in al haar pracht.

Diversen verboden

Artikel 21

 • Het is op het eiland niet toegestaan;
 • Huishoudelijke of andere afvalstoffen achter te laten;
 • overmatige hinder of overlast ten aanzien van derden of diens eigendommen te veroorzaken;
 • onderdelen of uitrustingsstukken van vaartuigen op de steigers of in de loodsen te laten liggen;
 • geluidhinder in welke vorm dan ook te veroorzaken;
 • stoffen in het water rondom het eiland brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstof, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor huishoudelijk afval en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen;
 • in het algemeen werkzaamheden uit te voeren aan het vaartuig op een zodanige wijze dat hierdoor overlast aan derden of verontreiniging van het eiland of de omgeving daarvan ontstaat;
 • onnodig motoren te laten draaien.

Wangedrag

Artikel 22

 1. Bij herhaaldelijk wangedrag op het eiland is de eilandbeheerder uit naam van de AlkmaarderMeerCommisie gemachtigd de toegang tot het eiland te ontzeggen.
 2. Indien het een lid van de vereniging betreft kan een royement het gevolg zijn.

Noodhulp

Artikel 23

Indien er onverhoopt iets mocht gebeuren dat verwondingen tot gevolg heeft dan is er in de Starttoren een EHBO A-trommel aanwezig. Na gebruik graag even melden aan de AlkmaarderMeerCommissie i.v.m. het compleet houden van de trommel. Gedurende het vaarseizoen is er bij de Starttoren een AED aanwezig. Waar professionele noodhulp nodig is kan 112 worden gebeld. De ambulance komt dan naar zeilschool Uitgeest en van daaruit met snelle motorboot naar het eiland.

Aanmelden

Artikel 24

 1. Indien je nog geen lid bent, het verblijf is goed bevallen, het voldoen aan het reglement geen probleem is, de frequentie van jouw aanwezigheid wordt meer dan 3x verzoeken wij je aan te melden.
 2. Na het derde bezoek aan het eiland wordt de toegang geweigerd, tenzij je lid van de vereniging bent geworden. Je kunt hiervoor terecht op de website van onze zeilvereniging: www.zvdeonderlinge.nl

Bijzondere gevallen

Artikel 25

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, of in bijzondere gevallen, beslist de AlkmaarderMeerCommissie met inachtneming van het doel van de vereniging. Bij urgente zaken waarbij overleg niet mogelijk is, beslist de eilandbeheerder. Beroep bij het bestuur tegen deze beslissingen is mogelijk. De beslissing van het bestuur is altijd bindend. “Gebruik van gezond verstand wordt ten sterkste aangeraden”

Kennis van reglement

Artikel 26

Iedere gebruiker van het eiland dient op de hoogte te zijn van het eilandreglement. Het eilandreglement hangt ter inzage bij de starttoren of kan worden ingezien op de website van de vereniging, www.zvdeonderlinge.nl.

Citeerartikel

Artikel 27

Dit reglement kan aangehaald worden als eilandreglement van Zeilvereeniging "De Onderlinge" en treedt in werking op 11 december 2021

 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!