Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 

Clubgebouwreglement

overeenkomstig artikel 24 lid 1 van de statuten

In het clubgebouwreglement zijn de gebruikvoorwaarden en gedragregels vastgelegd die gelden bij het gebruik van het clubgebouw De Taekelingh.
Het heeft ten doel alle leden (en anderen) duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten en het gebruik van het clubgebouw en een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank te waarborgen. Tevens zijn in het reglement bepalingen opgenomen die ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca voorkomen

 1. Definities
 2. Doel en gebruik clubgebouw
 3. Opening clubgebouw, schenktijden, naleving wettelijke bepalingen
 4. Huisregels
 5. Sanctie
 6. Citeerartikel

Artikel 1

Definities

 • onder Vereeniging wordt verstaan Zeilvereeniging "De Onderlinge" te Zaandam, opgericht 11 maart 1932;
 • onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de Vereeniging;
 • onder clubgebouw wordt verstaan de ruimte genoemd De Taekelingh op de jachthaven van de Vereeniging aan de Diederik Sonoyweg te Zaandam;
 • onder de verklaring Sociale Hygiëne wordt verstaan een door SVH Onderwijscentrum afgegeven verklaring, die men verkrijgt na een met succes afgelegd examen Sociale Hygiëne of kan aanvragen op basis van een daaraan gelijkgesteld diploma:
 • onder leidinggevende wordt verstaan een door het bestuur als zodanig benoemd lid van de Vereeniging in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en belast met het leidinggeven aan de horecawerkzaamheden in het clubgebouw;
 • onder barvrijwilliger wordt verstaan een bij de Vereeniging betrokken persoon die een instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd en op verzoek van het bestuur barwerkzaamheden in het clubgebouw uitvoert;
 • onder zwakalcoholhoudende drank wordt verstaan bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
 • onder sterke drank wordt verstaan gedistilleerd met 15% alcohol of meer;
 • onder wettelijke bepalingen wordt verstaan:
  • het verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar,
  • het verbod op de verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar,
  • de verplichting leeftijdsgrenzen en schenktijden zichtbaar in het clubgebouw op te hangen,
  • de verplichting van de verkoper van alcohol bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt,
  • het verbod alcoholhoudende drank te verstrekken wanneer dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid,
  • het verbod alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen,
  • het verbod personen in het clubgebouw toe te laten die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 2

Doel en gebruik clubgebouw

De Vereeniging houdt het clubgebouw in stand met het doel het huisvesten van activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de Vereeniging zoals verwoord in artikel 2 van de statuten van de Vereeniging.

Horeca-activiteiten worden door de Vereeniging in het clubgebouw slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de Vereeniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn.

Het uitoefenen van deze horeca-activiteiten jegens personen die geen lid zijn van de Vereeniging geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband (ook qua tijdsduur) met de activiteiten van de Vereeniging.

Het clubgebouw wordt door de Vereeniging niet beschikbaar gesteld voor het houden van bijeenkomsten in de privé-sfeer van leden of niet-leden.

Artikel 3

Opening clubgebouw, schenktijden, naleving wettelijke bepalingen

Het clubgebouw kan voor horeca-activiteiten geopend zijn dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur en tijdens verenigingsevenementen van een uur voor de aanvang van het evenement tot 1,5 uur na afloop van het evenement.

Wanneer gedurende de openingstijden van het clubgebouw een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig is kunnen alcoholhoudende dranken geschonken worden tenzij meer dan de helft van de aanwezigen de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
De aanwezige leidinggevende of barvrijwilliger ziet er op toe dat de wettelijke bepalingen nageleefd worden.

Artikel 4

Huisregels

Het gebruik van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank op de jachthaven van de Vereeniging is slechts toegestaan als normaal huishoudelijk gebruik op een in de jachthaven afgemeerd schip.

Het is niet toegestaan om in het clubgebouw gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubgebouw zelf of op het terras.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", "meters bier" of "rondje van de zaak" worden in het clubgebouw niet gehouden.

De verstrekking van alcoholhoudende drank aan personen die nog aan het verkeer willen deelnemen kan worden geweigerd.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

In het clubgebouw worden geen reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken toegestaan.

Artikel 5

Sanctie

Herhaaldelijke overtreding van de bepalingen van dit reglement door een lid van de Vereeniging kan leiden tot ontzetting als bedoeld in artikel 7, lid 4 van de Statuten van de Vereeniging.

Artikel 6

Citeerartikel

Dit reglement kan aangehaald worden als Clubgebouwreglement van de Zeilvereeniging "De Onderlinge" en treedt in werking op 17 maart 2006.

 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!